fbpx

privacy-policy

Podmienky funkcie Reklama pre potenciálnych zákazníkov

Spoločnosť Meta poskytuje funkcie, ktoré vám umožňujú spustiť reklamnú jednotku, ktorá používateľovi Meta umožňuje poskytnúť vám e-mailovú adresu alebo iné informácie o používateľovi („reklama pre potenciálnych zákazníkov“). Kliknutím na tlačidlo Súhlasím alebo použitím funkcií, ktoré sú predmetom týchto podmienok, súhlasíte s nasledujúcim:

A. Ste výlučne zodpovední za zabezpečenie toho, aby každá reklama pre potenciálnych zákazníkov, ktorú ste odoslali, spĺňala tieto podmienky, podmienky služby spoločnosti Meta uvedené na adrese https:www.facebook.com/legal/terms (ako sú definované nižšie, vrátane Zásad pre reklamy spoločnosti Meta uvedených na adrese https://www.facebook.com/policies/ads, ktoré zahŕňajú zásady funkcie Reklama pre potenciálnych zákazníkov, Zásady platformy spoločnosti Meta uvedené na adrese https://developers.facebook.com/policy/ a Obchodné podmienky spoločnosti Meta uvedené na adrese https:www.facebook.com/legal/commercial_terms) a všetky príslušné zákony, pravidlá a nariadenia (vrátane poskytnutia všetkých potrebných zverejnení používateľom Meta). Ak prijímate tieto podmienky v mene tretej strany, vyhlasujete a zaručujete, že ako zástupca danej strany máte oprávnenie na používanie týchto funkcií v menej danej strany a na to, aby ste zaviazali danú tretiu stranu týmito podmienkami.
B. Zabezpečíte, aby každá reklama pre potenciálnych zákazníkov obsahovala nasledujúce zverejnenia pre používateľov Meta: i) všetky zverejnenia a mechanizmy voľby potrebné a dostatočné na to, aby boli v súlade s príslušnými zákonmi, pravidlami a predpismi, vrátane všetkých potrebných podmienok ponuky propagovaných v reklame pre potenciálnych zákazníkov (napr. kritériá účasti, dátum skončenia platnosti alebo obmedzenia uplatnenia) („podmienky ponuky“); ii) jasné a zreteľné zverejnenie, že ak vám používateľ odošle údaje prostredníctvom reklamy pre potenciálnych zákazníkov, takéto údaje sa budú riadiť vašimi zásadami ochrany osobných údajov a iii) odkaz na vaše zásady ochrany osobných údajov. Ďalej zaručujete, že žiadna reklama pre potenciálnych zákazníkov nebude cielená na neplnoleté osoby.
C. Údaje reklamy pre potenciálnych zákazníkov sú informácie, ktoré sa používateľ Meta rozhodne odoslať vám prostredníctvom reklamy pre potenciálnych zákazníkov, ktoré môžu obsahovať e-mailovú adresu a akékoľvek iné informácie o danom používateľovi.
D. Údaje reklamy pre potenciálnych zákazníkov môžete používať len v súlade s týmito podmienkami, Zásadami platformy Meta, Zásadami pre reklamy spoločnosti Meta, vašimi zásadami ochrany osobných údajov, akýmikoľvek podmienkami ponuky, súhlasmi, dodatočnými zmluvnými podmienkami odsúhlasenými používateľom Meta pri súhlase s poskytnutím údajov reklamy pre potenciálnych zákazníkov a príslušnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami (vrátane všetkých príslušných zákonov o ochrane osobných údajov, reklame, telemarketingu alebo iných zákonov). Ak dostávate údaje reklamy pre potenciálnych zákazníkov v mene inzerenta, môžete tieto údaje reklamy pre potenciálnych zákazníkov použiť alebo zdieľať len v mene inzerenta a takéto údaje reklamy pre potenciálnych zákazníkov nesmiete rozširovať, spájať ani dopĺňať s využitím akýchkoľvek iných údajov od ktoréhokoľvek inzerenta.
E. Údaje reklamy pre potenciálnych zákazníkov môžete predávať alebo prenášať, len ako je to povolené v tejto časti. Údaje reklamy pre potenciálnych zákazníkov sa môžu predávať alebo prenášať, len ak príjemca použije údaje reklamy pre potenciálnych zákazníkov na splnenie účelu, na ktorý boli získané (ako je opísané v dostatočne zreteľnom oznámení a odsúhlasené používateľom v čase získania). V prípade, že zdieľate alebo predávate údaje reklamy pre potenciálnych zákazníkov tretej strane, robíte tak výhradne na vlastné riziko a zabezpečíte, aby každá takáto tretia strana nude dodržiavať tieto podmienky a všetky príslušné zákony, pravidlá a nariadenia.
F. Budete mať zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov reklamy pre potenciálnych zákazníkov pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením a ktoré zároveň zohľadňujú povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj riziká. Údaje reklamy pre potenciálnych zákazníkov vám môžu byť sprístupnené prostredníctvom protokolov špecifikovaných spoločnosťou Meta (vrátane rozhrania API spoločnosti Meta) a vaše používanie takýchto protokolov musí byť v súlade so Zásadami platformy Meta.
G. Spoločnosť Meta môže kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť prístup k funkcii Reklama pre potenciálnych zákazníkov alebo ju prestať poskytovať. Funkciu Reklama pre potenciálnych zákazníkov môžete kedykoľvek prestať používať.
Týmito podmienkami sa riadi vaše používanie funkcie Reklama pre potenciálnych zákazníkov. Nenahrádzajú žiadne podmienky vzťahujúce sa na váš nákup reklamného priestoru od spoločnosti Meta (okrem iného vrátane Zásad pre reklamy spoločnosti Meta) a dané podmienky budú naďalej platiť. Táto funkcia Reklama pre potenciálnych zákazníkov je súčasťou produktov Meta podľa Podmienok služby spoločnosti Meta (https://www.facebook.com/legal/terms, „Podmienky spoločnosti Meta“) a vaše používanie funkcie Reklama pre potenciálnych zákazníkov sa považuje za súčasť vášho používania platformy Meta a vykonávaných činností. V prípade akéhokoľvek výslovného rozporu medzi týmito Podmienkami a Podmienkami spoločnosti Meta budú tieto Podmienky platiť výlučne v spojitosti s vaším používaním funkcie Reklama pre potenciálnych zákazníkov a výlučne v rozsahu daného rozporu. Spoločnosť Meta si vyhradzuje právo monitorovať alebo kontrolovať vaše dodržiavanie týchto podmienok a priebežne tieto podmienky aktualizovať, pričom vaše pokračovanie v používaní tejto funkcie predstavuje súhlas s takými zmenami.
Posledná úprava: 23. augusta 2022